جمعه 24 مرداد 1399 _ 23 ذو الحجة 1441
  معاون دانشجویی


علی جواهر
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر