چهارشنبه 26 خرداد 1400 _ 05 ذو القعدة 1442
  معاون دانشجویی


علی جواهر
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر