پنجشنبه 8 خرداد 1399 _ 04 شوال 1441
اوقات شرعی 
 
  معاون آموزشی


سرکار خانم دکتر سحر امینی
دکتری تخصصی مهندسی برق
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر