معاون مالی و اداری


جناب آقای علی جواهر
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر