معاون مالی و اداری

جناب آقای علی جواهر
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر