چهارشنبه 27 شهريور 1398 _ 18 محرم 1441
 
 
  معاون مالی و اداری


سرکار خانم  لیلا قصاب ماهر
کارشناسی ارشد حسابداری
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر